Adatkezelési tájékoztató

A LE PRIMAIRE Parisian Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center, Wall Street 21.), adószám: 26569400-1-42, a továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akiknek személyes adatait kezeli és elkötelezett a személyes adatok védelmében. Adatkezelő egyrészről ezen szándékára tekintettel, másrészről a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) való megfeleltetés céljából alkotja meg a jelen adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató). Adatkezelő jelen Tájékoztatót annak érdekében adja ki, hogy a www.leprimaire.hu domain név alatt működő webáruház (a továbbiakban: Webáruház) vásárlói, hírlevél-szolgáltatásra feliratkozói és látogatói (a továbbiakban: Felhasználók) megértsék, hogyan kezeli az Adatkezelő a személyes adatokat és megismerjék az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat. Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételekkel együttesen értelmezendő.

Adatkezelő a GDPR 13. cikke alapján az az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználókat:

Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                 LE PRIMAIRE Parisian Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                              1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center, Wall Street 21.)

Weblap:                                 www.leprimaire.hu

E-mail:                                  leprimaireparisianbeauty@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő:  Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az Webáruházból megrendelt áruk szállításával összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Megnevezése: FoxPost

Székhelye: 1097 Bp, Táblás u. 36-38. C épület

Telefonszáma: +36-1/999 0369

E-mail címe: info@foxpost.hu

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center, Wall Street 21.) (a zárójelben feltüntetett cím is kötelezően megjelölendő) címre, vagy elektronikusan az alábbi címre küldheti: leprimaireparisianbeauty@gmail.com. Adatkezelő a választ késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldi kért és megjelölt címre.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

A Webáruház sütiket (cookies) használ annak érdekében, hogy megfelelően működjön, továbbá azért, hogy az oldalt felkereső látogatók számára a legjobb felhasználói élményt lehessen biztosítani. A sütikben elmentett információk a Webáruházat felkereső látogatók böngészőjében kerül tárolásra, és olyan adatokat tartalmaznak amelyeknek segítségével felismerhetjük, ha visszalátogat, vagy segít abban, hogy a Webáruház melyik oldalait látogatja Felhasználó a leggyakrabban, mik a legérdekesebbek számára, melyik részek a legjobban használhatóak.

Felhasználó a süti beállításokat részletesen be tudja állítani.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő online értékesít kozmetikai termékeket a Webáruházon keresztül, így a megrendelések teljesítése érdekében számlázással és szállítással kapcsolatos adatokat (nevet, országot-megyét-várost-utcát-házszámot-irányítószámot-telefonszámot és e-mail címet) kér (www.leprimaire.hu). Adatkezelő a Webáruházból történő termék/termékek megrendeléséhez nem követeli meg a Felhasználóktól, hogy Felhasználói fiókot hozzanak létre. Adatkezelő a megrendeléseket csak a Webáruház adminisztrációs felülete alatt tárolja. Adatkezelő a Felhasználó kérésére ezen adatokat megküldi részére.

Adatkezelő nem vezet felhasználói kéréseket.

A Webáruházon keresztül a Felhasználóknak lehetőségük van hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozásra, melyhez Adatkezelő bekéri és tárolja a Felhasználók nevét és e-mail címét. A hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás minden esetben önkéntes alapon történik.

Adatkezelő 1-2-3 havi rendszerességgel küld hírlevelet a feliratkozott Felhasználóknak. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés kifejezett célja az érintettek teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő akcióiról, programjairól, híreiről, újdonságairól.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintett hozzájárulása, amely hozzájárulásnak különösen ki kell terjednie azok esetleges megőrzésére.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Adatkezelő nem közöl semmilyen személyes adatot a GDPR 4. cikk 9. pontja szerinti címzettel.

A személyes adatok tárolásának időtartalma, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

A Felhasználóktól bekért adatokat addig kezeli az Adatkezelő amíg az érintett Felhasználó nem gyakorolja a személyes adataira vonatkozó törlési-, korlátozási és adathordozhatósági jogát.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot, legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az érintett Felhasználó jogai

Hozzáféréshez való joga:

Az érintett Felhasználó jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó minden jelentős információkhoz hozzáférést kapjon, különösképpen az alábbiakhoz:

1) az adatkezelés céljához;

2) az érintett személyes adatok kategóriáihoz;

3) azon címzettekhez vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

4) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához;

5) a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogához;

6) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogához;

7) az adatforrásokra vonatkozó információhoz;

8) az automatizált döntéshozatal tényéhez, beleértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár/járhat.

9) Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról is.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt és rá vonatkozó pontatlan/helytelen személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbiakban felsorolt indokok bármelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

1) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

2) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

4) ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

5) a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

1) Az érintett Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

2) Az adatkezelés jogellenes, és az érintett Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását.

3) Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

4) Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett Felhasználó indokaival szemben.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, vagy Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás Adatkezelő tudomására jutása esetén Adatkezelő késedelem nélkül a személyes adatok kezelését felfüggeszti, így azokat nem is kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett Felhasználók személyes adatainak kategóriái:

1)Vezetéknév és Keresztnév (teljes név)

2) Felhasználó e-mail címe

3) Felhasználó által megadott telefonszám

4) Felhasználó által megadott szállítási és számlázási cím

Az adatkezelés biztonsága:

Adatkezelő tárhelyszolgáltatójának (a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató) adatai:

Cégnév: Global Systems Informatika Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Harkály utca 7.

Email: globalsystems@globalsystems.hu

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, valamint a zárt szerverszobában lévő szervere a Tárhelyszolgáltatónál van.

Adatkezelő és Tárhelyszolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

1) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

2) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

3) változatlansága igazolható (adatintegritás);

4) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő és partnereinek, különösen, de nem kizárólagosan Tárhelyszolgáltatónak informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról történő gondoskodás szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal valósul meg.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetések elkerülése érdekében Adatkezelő gondoskodik minden tőle elvárható óvintézkedés megtételéről. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Eljárási szabályok érintett megkeresés esetén:

Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb megkeresés (kérelem) beérkezéstől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A 30 napos határidő indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen indokolt eset különösen a kérelem összetettsége, a kérelmek száma stb.

A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő az okok pontos megjelölésével, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett Felhasználót/Felhasználókat. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha a Felhasználó másképpen rendelkezik.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen köteles biztosítani. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen és kétséget kizáróan megalapozatlan, indokolatlanul gyakori vagy túlzó, Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtására vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre szükségszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett Felhasználó rendelkezésére bocsátja. Az érintett Felhasználó által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló szükségszerű díjat számíthat fel. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett Felhasználó másképpen rendelkezik.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Jogorvoslati lehetőségek:

1) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@naih.hu)

2) Bírósági út: Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

1) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infó tv.)

4) Adatkezelő jogértelmezése szerint 2018. május 25. napjától a GDPR rendelet rendelkezései az elsődlegesen irányadóak, különös tekintettel amennyiben a jelen pontban hivatkozott ágazati jogszabályok a GDPR rendelkezéseivel ellentétes rendelkezést tartalmaznak. Amennyiben a hivatkozott ágazati jogszabályok a GDPR által nem szabályozott kérdéseket rendeznek, illetve ha a személyes adatok védelme érdekében szigorúbb szabályokat határoznak meg, a hivatkozott ágazati jogszabályok az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az adatkezelés célját és

jogalapját nem érintő módon módosítsa. A Felhasználók a Webáruház módosítás hatálybalépését követően történő használatával elfogadja a módosított adatvédelmi tájékoztatót.